فروشگاه اینترنتی ساده
کوچک
2.8 میلیون تومان
اجرای سایت با وردپرس
پنل مدیریت پیشرفته سایت
طراحی و چیدمان صفحه اصلی
طراحی و تعریف صفحات موردنیاز
طراحی نقشه سایت
طراحی طرح گرافیکی سایت
بهینه سازی کدها برای گوگل
عضویت کاربران
آمار بازدیدکنندگان
فروشگاه اینترنتی بصرفه
استاندارد
3.6 میلیون تومان
اجرای سایت با وردپرس
پنل مدیریت پیشرفته سایت
طراحی و چیدمان صفحه اصلی
طراحی و تعریف صفحات موردنیاز
طراحی نقشه سایت
طراحی طرح گرافیکی سایت
بهینه سازی کدها برای گوگل
عضویت کاربران
آمار بازدیدکنندگان
فروشگاه اینترنتی پیشرفته
تجاری
4.4 میلیون تومان
اجرای سایت با وردپرس
پنل مدیریت پیشرفته سایت
طراحی و چیدمان صفحه اصلی
طراحی و تعریف صفحات موردنیاز
طراحی نقشه سایت
طراحی طرح گرافیکی سایت
بهینه سازی کدها برای گوگل
عضویت کاربران
آمار بازدیدکنندگان